Gospodarka, rolnictwo

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Mocne strony Słabe strony
 • tradycje wikliniarsko-koszykarskie
 • korzystna struktura własności
 • dobrze rozwinięta sieć placówek usługowo-handlowych
 • zasoby niewykorzystanej siły roboczej
 • baza dobrej jakości produktów rolnych
 • dobre cechy ekologiczne płodów rolnych
 • dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych
 • brak przemysłu przetwórczego
 • wysokie koszty produkcji
 • niedostatki kapitału własnego
 • słabe zainteresowanie ze strony inwestorów zewnętrznych
 • niewystarczająco rozwinięta sieć usług rolniczych
 • struktura gospodarstw rolnych, duże rozdrobnienie
 • mała specjalizacja produkcji rolnej
Szanse Zagrożenia
 • korzystne warunki glebowo-klimatyczne do rozwijania produkcji żywności ekologicznej
 • zapotrzebowanie na zdrową żywność
 • uprawa gryki
 • rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, drobnej wytwórczości i usług dla rolnictwa
 • dostęp do środków pomocowych
 • tworzenie grup producenckich
 • tworzenie jednostek organizacyjnych związków międzygminnych
 • programy rozwoju terenów wiejskich województwa podkarpackiego
 • przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania na wsi
 • pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w rolnictwie - ubożenie wsi
 • brak rynków zbytu na produkty rolne
 • niestabilna polityka państwa wobec rolnictwa
 • brak znaczących inwestycji w sektorze rolno-spożywczym, potrzebnych do zwiększenia produkcji i konkurencyjności

Warunki wspierające rozwój gospodarczy

Mocne strony Słabe strony
 • dobry wizerunek gminy w oczach mieszkańców
 • aktywna postawa mieszkańców
 • uzbrojone tereny i wolne obiekty do inwestycji
 • banki na terenie gminy
 • brak programów i kierunków rozwoju obszarów wiejskich
 • brak możliwości pozyskania zewnętrznych inwestorów
 • brak dużego kapitału prywatnego, wewnętrznego i zewnętrznego
Szanse Zagrożenia
 • wzrastająca umiejętność poszukiwania pozabudżetowych źródeł wspierania inwestycji
 • nowe zasady finansowania inwestycji
 • udoskonalenie systemu informacji o kredytach i innych funduszach rozwojowych
 • nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami
 • integracja gmin dorzecza Sanu
 • współpraca z powiatem i województwem
 • koncentracja instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w ośrodkach miejskich
 • niedoinwestowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • malejący rynek zbytu
 • niestabilny i skomplikowany system prawny, szczególnie podatkowy
 • słaba i zbiurokratyzowana polityka kredytowa dla przedsiębiorstw i rolnictwa
 • wysoka inflacja