Turystyka i sport

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Konieczność przemian strukturalnych wsi i rolnictwa wymusza zmianę struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich. Zmiana ta dotyczyć powinna zwiększenia wykorzystania naturalnych walorów tych obszarów, zarówno w zakresie bogatej tradycji, kultury, jak też znakomitych warunków przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju turystyki.

Jedną z najbardziej dostępnych form pozarolniczej aktywności mieszkańców będzie rozwój agroturystyki. Ta forma turystyki wykorzystuje nie tylko zasoby mieszkaniowe, ale także produkty rolne, również w zakresie tzw. zdrowej żywności. Niezbędne jest jednak zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej gminy i miasta, rozwoju świadomości i wiedzy na temat pozarolniczych źródeł dochodów, a także promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i wypoczynkowych.

W dziedzinie sportu szczególnie ważna jest intensyfikacja działania klubów sportowych przy szkołach, organizacja imprez sportowych oraz budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na wysokim poziomie.