Projekty Unijne

Projekty Unijne

piątek, 22 marca 2019 10:37

Wodociąg

Napisane przez Administrator

Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Projekt pn.: „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2. Zaopatrzenie w wodę.

piątek, 27 października 2017 10:31

Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem

Napisane przez Administrator

Projekt pn.: „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” realizowany w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020