"Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem"

Napisane przez  Administrator
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

21

Informacja o realizacji projektu pn. "Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dla odpowiedniego wyeksponowania historii i tradycji rzemiosła wikliniarskiego, sięgającego w gminie Rudnik nad Sanem swymi korzeniami II połowy XIX w., zrealizowany został projekt pn.:

"Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem".

Mimo, iż miasto Rudnik nad Sanem słynie z wikliniarstwa w Polsce i na świecie do tej pory nie miało obiektu, w którym można byłoby w odpowiednich warunkach wymaganych przez wiklinę, gromadzić eksponaty z tego surowca.

Projekt "Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem" polegał na dokonaniu remontu i modernizacji XIX-wiecznego budynku (z 1890 r.), byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, sąsiadującego z Kościołem Parafialnym p.w. Św. Trójcy, o powierzchni użytkowej 608,6 m2 i kubaturze 4393 m3 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o powierzchni 0,17 ha pod kątem lokalizacji w nim Miejskiego Ośrodka Kultury (sale wystawowe: ekspozycja wikliny artystycznej, ekspozycja wyrobów użytkowych, ekspozycja historii koszykarstwa, ekspozycja historyczno - etnograficzna, galeria malarska, biblioteka, czytelnia, pracownia plastyczna, punkt informacji kulturalnej) oraz wyposażeniu obiektu w sprzęt nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem Centrum.

Przedmiotowy budynek znajduje się na obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowego Rudnika nad Sanem (decyzja nr 309/A z dnia 11.06.1987) oraz wpisany jest do rejestru zabytków (decyzja nr A-90 z dnia 26 lipca 2004 r.), dlatego też jest atrakcyjny turystycznie, a jego utrzymanie i zagospodarowanie jest ważne dla Gminy. W związku z tym w ramach naboru wniosków w dziedzinie "Kultura" do działania 3.1 "Obszary Wiejskie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - edycja 2004 - Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem złożyła 29 grudnia 2004 r. projekt pod nazwą "Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem". Następnie projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną oraz merytoryczną (spośród 18 złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało 14) i Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 182/2835/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. uzyskał I miejsce na liście rankingowej do dofinansowania.

18 lipca 2005 r. została podpisana umowa pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, a Gminą Rudnik nad Sanem reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta -mgr inż. Waldemara Grochowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta -Anny Moskal o dofinansowanie realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zgodnie z umową zostało przyznane Gminie dofinansowanie w kwocie nie większej niż: 1 358 087,15 PLN w tym:

1.198.312,19 PLN - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych),

159.774,96 PLN - środki z budżetu państwa (co stanowi 10 % wydatków kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 597 749, 59 PLN przy wkładzie własnym Gminy 239 662,44 PLN.

Prace związane z adaptacją obiektu objęły roboty:

1. remontowo-budowlane i instalacyjne w obrębie adaptowanego budynku polegające na:

- przebudowie pomieszczeń budynku stosownie do opracowanego projektu przebudowy,
- remoncie pozostających do dalszej eksploatacji istniejących elementów budynku (założenie izolacji poziomych na ścianach istniejących, osuszenie i odgrzybienie ścian, wymiana uszkodzonych tynków wewnętrznych, impregnacja ochronna drewnianych elementów więźby dachowej, malowanie pokrycia dachowego z blachy i obróbek blacharskich),
- odnowienie elewacji zewnętrznej,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonaniu nowych podłoży i posadzek,
- wykonaniu okładzin ściennych i robót malarskich,
- wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,
- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonaniu instalacji gazowej,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- wykonaniu instalacji teletechnicznych,
- adaptacji strychu na magazyn wyrobów i eksponatów wikliniarskich,

2. remontowo - budowlane związane z remontem i adaptacją istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby budynku magazynowo-pomocniczego związanego bezpośrednio z działalnością Centrum Wikliniarstwa,

3. związane z wykonaniem ogrodzenia działki i zagospodarowaniem terenu działki.

Budynek Centrum wikliniarstwa przed remontem:

centrumprace7dcentrumprace8dcentrumprace9d

Projekt został zrealizowany w II etapach.

W I etapie zostały wykonane roboty budowlano - montażowo - instalacyjne w okresie od 30.09.2005 r. do 29.09.2006 r.

110121314151623456789

Po zakończeniu I etapu w okresie od 02.10.2006 r. do 28.12.2006 r. został zrealizowany II etap tj. wyposażenie obiektu:

171819202122

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych.

28 września 2005 r. została podpisana umowa pomiędzy:

Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inż. Waldemara Grochowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta - Anny Moskal

a wykonawcą robót budowlanych:

Konsorcjum firm:

Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek - lider konsorcjum, Nowosielec 288, 37-400 Nisko reprezentowaną przez Kierownika Zakładu - Józefa Bajka

i firmą "HYDRO-THERM-GAZ" Tadeusz Surdyka - partner konsorcjum, Nowosielec 294, 37-400 Nisko reprezentowanym przez Właściciela Firmy - Tadeusza Surdykę na kwotę 932 579,22 PLN brutto.


Ponadto w tym dniu podpisana została umowa na pełnienie nadzoru inżynierskiego z Biurem Usług Projektowych i Obsługi Inwestycyjnej Jan Hara, 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Chopina 32/10 reprezentowanym przez Właściciela Firmy - Jana Harę na kwotę 23 545,49 PLN brutto.

Również 28 września 2005 r. przekazany został plac budowy. Natomiast wykonawca rozpoczął roboty budowlane 30 września 2005 r.

Uroczyste otwarcie Centrum Wikliniarstwa nastąpiło 22 maja 2007 r.

56789

1011

Utworzenie Centrum Wikliniarstwa na nowoczesny styl ekspozycyjno - informacyjny będzie służyło promocji Gminy, wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki oraz ożywienie gospodarcze w regionie (dalszy rozwój przemysłu wikliniarskiego oraz drobnego handlu).

1234

Opracowała: Aneta Ślusarczyka