Wodociągi

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zakłady pracy jako pierwsze na terenie gminy posiadały odwierty studni głębinowych, z których woda wykorzystywana była do celów socjalno-bytowych pracowników. Historia wodociągu publicznego w Rudniku nad Sanem sięga roku 1970, kiedy to wykonano odwiert studni głębinowej dla budowanego stadionu sportowego. W 1975 roku dla zabezpieczenia wody dla mieszkańców budowanych bloków wielorodzinnych wykonano studnię głębinową, która po połączeniu z odwiertem na stadionie, stała się ujęciem komunalnym. Były to początki zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rudnika nad Sanem. Wybudowana wówczas stacja uzdatniania wody po kilku latach eksploatacji nie osiągała zakładanego stopnia redukcji żelaza i manganu do wymaganej wielkości, stąd nikłe zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z wody z ujęcia komunalnego. Mieszkańcy pozyskiwali wodę dobrej jakości z indywidualnych studni kopanych lub studni typu abisyńskiego i nie byli zainteresowani budową sieci wodociągowej.

Rok 1986 okazał się przełomowy dla rozwoju wodociągów na terenie Gminy, wtedy to ujęcie i stację uzdatniania wody przy ul. Chopina powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem. Do roku 1992 stacja zaopatrywała w wodę bloki przy ul. Chopina i stadion sportowy. Pogarszająca się jakość wody oraz obniżanie się poziomu wód podskórnych zwiększyło zainteresowanie mieszkańców zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Wtedy to rozpoczęto intensywne prace przygotowawcze zmierzające do rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę. Odwiercono kolejne dwie studnie głębinowe, które wspólnie z istniejącymi miały wydajność 54 m3/h. Pozostał problem skutecznego jej uzdatniania i zabezpieczenia odpowiedniego ciśnienia wody. Rozwiązanie powyższego przyszło wraz z nowymi technologiami, jakie w tym czasie były już dostępne na polskim rynku. W 1995 roku ułożono sieć wodociągową na terenie domów jednorodzinnych przy ul. Chopina, podłączono do wodociągu Zespół Szkół Zawodowych i Przychodnię Zdrowia. W tym czasie długość sieci wodociągowej wynosiła około 1.500 m.

Lata 1996 do 1998 to okres budowy sieci wodociągowej we wsi Kopki, zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Koziarni, finansowanej wspólnie z gminami Krzeszów, Nowa Sarzyna i Rudnik nad Sanem (udział finansowy Gminy Rudnik wyniósł 39,5 %). Sieć wykonano z rur PCV. Wybudowano - 13.848 m sieci, 6.152 m przyłączy, co stanowiło 294 podłączeń do budynków mieszkalnych. Koszt inwestycji to 879.383 zł, w tym: środki gminne 679.383 zł, dotacja od wojewody 107.000 zł i środki z ARiMR - 75.000 zł.

Kolejny etap rozwoju wodociągów to lata 1999-2000, w których zmodernizowano stację uzdatniania wody przy ul. Chopina. Modernizacja polegała na całkowitym przebudowaniu budynku stacji, zastosowaniu nowej technologii uzdatniania wody, zestawu pompowego firmy Grundfos sterowanego falownikiem oraz wybudowaniu 2 zbiorników żelbetowych o pojemności 150 m3 każdy, zabezpieczających wodę w okresie maksymalnych rozbiorów. Koszt modernizacji to 627.589 zł, sfinansowany w całości ze środków gminy.

Wydajność tego ujęcia nie zabezpieczała jednak zapotrzebowania wody dla całej gminy, dlatego podjęta została decyzja o budowie ujęcia i stacji uzdatniania wody i zbiorników przy ul. Stróżańskiej, które wg. opracowanej koncepcji zwodociągowania gminy zabezpieczają wodę dla wsi Przędzel, Stróży i północno-zachodniej części miasta.

Lata 2000-2004 to:

  • budowa nowej stacji uzdatniania wraz z ujęciami wody przy ul. Stróżańskiej, wykonanie sieci wodociągowej w sołectwie Przędzel. Sieć wykonano z rur PCV. Wartość inwestycji to 2.560.056 zł, w tym środki gminne 1.906.744 zł, dotacja Wojewody 50.000 zł, Szwajcarski Fundusz Środków Złotowych 603.312 zł. Wybudowano 25.662 m sieci, 16.433m przyłączy - 471 podłączeń do budynków.


  • Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Stróżańskiej. Wartość inwestycji 40.634 zł, całość finansowana przez gminę. Długość sieci - 1 863 m, przyłączy 1 405 m - podłączono 41 budynków mieszkalnych.


  • W tym samym czasie wybudowano i oddano do użytku sieć w centrum miasta o długości 3.718 m sieci, 4.458 m przyłączy - 190 podłączeń do budynków za kwotę 323.402 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Zmieniono stosowane do tej pory materiały z PCV na rury z PE, gwarantujące mniejsze straty w sieci i zapewniające mniejszą awaryjność wodociągu.


  • Rok 2003 to budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górka w Rudniku nad Sanem. Zakres rzeczowy to: 3.790 m sieci, 2.401 m przyłączy - 144 podłączenia do budynków. Nakłady inwestycyjne stanowiły kwotę 496.850 zł., w tym środki gminne 223.580 zł i Fundusz Przedakcesyjny Unii Europejskiej - Program SAPARD - 273.270 zł. Sieć wykonana z PE.


  • W roku 2004 wybudowano i oddano do eksploatacji 7.635 m sieci, 4.839 m przyłączy - 186 podłączeń do budynków na ul. Mickiewicza w Rudniku nad Sanem i we wsi Chałupki. Budowana sieć została połączona z siecią wodociągową wsi Kopki, co umożliwia przełączenie zasilania wsi od strony Rudnika. Wartość inwestycji to 889.645 zł, w tym środki gminne - 392.796 zł, Fundusz Przedakcesyjny Unii Europejskiej - Program SAPARD - 496.849 zł.


  • W latach 2006 - 2007 zwodociągowano część miasta pomiędzy ulicami Stróżańską, Rzeszowską, tereny osiedli Piaski I, II i III (za torami) oraz ulicę Myśliwską. Łącznie wybudowano 20,9 km sieci i 8,2 km przyłączy zasilając 590 budynków. Nakłady na w/w zakres rzeczowy wyniosły 2.722.281 zł, z tego środki pozyskane z ZPORR - 1.188.163 zł.


  • W latach 2008 - 2009 budowano sieć wodociągową w części miasta po prawej stronie rzeki Rudnia obejmującej ul. Kordeckiego, Stalową, Leśną, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Dworcową, Chopina, Piłsudskiego, Grunwaldzką. Zadanie to jest współfinansowane z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Długość sieci wynosi 9 213 m, a przyłączy 2 203 m / 167 szt. Nakłady wynoszą - 1.380.290 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 861.523 zł.

W ulicy Rzeszowskiej wykonano połączenie istniejących sieci wodociągowych zamykając je w pierścień i podłączając 12 budynków mieszkalnych.

Obecnie długość sieci wodociągowej na terenie gminy i miasta wynosi 86,6 km. Siecią wodociągową pokryte jest około 95% terenów zabudowanych gminy. Nakłady poniesione do tej pory na budowę wodociągów w gminie wynoszą 8.518.698 zł, z czego: środki własne to 5.045.581 zł i środki pozyskane z innych źródeł to 3.473.117 zł.

Obecnie Gmina posiada pełną dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Doliny i dla osiedla Stróża. Są to ostatnie tereny w gminie, na których wodociągi jeszcze nie funkcjonują. Aktualnie złożony jest wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie rozbudowy wodociągu w wymienionych regionach.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 września 2011 10:09
Więcej z tej kategorii: « Rolnictwo Kanalizacja »